• WO 17.04 – 20:00 – CAMPO BOMA – GRATIS

Cultuur is de basis van de samen­le­ving. Alles is cul­tuur: hoe we zin­ge­ven aan ons leven, hoe we met elkaar omgaan, hoe we aan poli­tiek doen, hoe we han­del­drij­ven, hoe we met het mili­eu omgaan. Daarom moet cul­tuur door ieder­een vrij gedeeld en gemaakt kun­nen wor­den. Cultuur is immers oor­spron­ke­lijk een col­lec­tief goed. Ze neemt een der­de ruim­te in tus­sen markt en over­heid die we ​com­mons’ of in het Nederlands ​gemeen’ noe­men. Pascal Gielen (Universiteit Antwerpen) schreef het boek Vertrouwen over dat cul­tu­reel ​gemeen’.

Deze gemeen­schap­pe­lij­ke grond wordt al decen­nia bezet door markt­par­tij­en die er winst uit wil­len halen, of over­he­den die er poli­tie­ke munt uit slaan. Daardoor ver­liest cul­tuur haar soci­a­le dyna­miek en haar ver­mo­gen om zin te geven aan het leven van nieu­we gene­ra­ties, of om tel­kens opnieuw bete­ke­nis te gene­re­ren in de uit­wis­se­ling met ande­re culturen.

In Vertrouwen pleit Gielen voor een poli­tiek van ver­trou­wen die men­sen auto­noom hun eigen cul­tuur laat ont­wik­ke­len en behe­ren. Want als cul­tuur geen geme­ne grond meer heeft, wordt het men­sen onmo­ge­lijk gemaakt om zich­zelf en de wereld te dui­den. Tijdens een infor­me­le gespreks­avond zal Gielen van gedach­ten wis­se­len met ver­schil­len­de spre­kers, experts (uit poli­tiek en kunst) en buurt­be­wo­ners over dat cul­tu­reel ​gemeen’ en hoe we aan dat ver­trou­wen kun­nen bouwen.

https://gif.gent/programma/pascal-gielen-vertrouwen

Share